Categorieën
Pagina's
Er zijn geen producten in de winkelwagen.
Menu
Woord vooraf
De Algemene Voorwaarden van FREDS SWIM ACADEMY Benelux worden op aanvraag kosteloos naar u toegezonden.
Lees deze Algemene Voorwaarden eerst aandachtig door voordat u onze site gaat gebruiken. In deze gebruiksvoorwaarden worden een aantal condities, gebruiken en juridisch zaken geregeld. Indien u het niet eens bent met een of meerdere onderdelen van deze site, dient u geen gebruik maken van deze site. Aangezien de inhoud van onze website en de Algemene Voorwaarden periodiek worden aangepast, raden wij u aan om deze regelmatig re raadplegen zodat u op de hoogte bent van de actuele stand van zaken.
Acceptatie
Op deze site zijn de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing. Met het verkrijgen van toegang tot deze website accepteert u dat u gebonden bent aan onze Algemene Voorwaarden. Telkens wanneer u deze site benadert, accepteert u het van toepassing zijn van deze voorwaarden.
 
Te allen tijde en zonder eerdere kennisgeving, behouden wij ons het recht voor om de vormgeving van deze site te veranderen, inhoudelijke wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden of de toegang tot de site te beperken of te beëindigen. Dit alles naar onze eigen inzicht en relevantie.
 
Wij geven geen verklaringen of garanties af dat de inhoud van deze site beschikbaar, bruikbaar of relevant is. Het gebruik ervan geschiedt op eigen risico.


 
Intellectueel eigendom
Alle afbeeldingen, databank, foto's, grafische gegevens, geluiden, materialen, merken, software, teksten, verpakkingen, producten, video's en animaties, evenals compilaties daarvan, zijn eigendom van FREDS SWIM ACADEMY Benelux of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen.

Klachtenregeling: Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar office@swimtrainer.uk . Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

De inhoud van deze website mag niet worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of toegankelijk gemaakt worden voor derden ten behoeve van commerciële doeleinden.
 
Informatie
FREDS SWIM ACADEMY Benelux heeft met de grootste zorg deze site samengesteld en probeert deze zo betrouwbaar en actueel mogelijk houden. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen er toch onjuistheden en onvolledigheden in voorkomen, daarom kunnen wij niet garanderen dat deze informatie op de site te allen tijde volledig en juist is. Hiervoor kunnen wij ook niet aansprakelijk worden gehouden. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor directe of indirecte schade die verband houdt met deze website of voortvloeit uit het gebruik of onmogelijkheid tot gebruik van deze website. Ook garanderen wij niet dat onze verzonden elektronische berichten vrij zijn virussen of schadelijke elementen.
 
Alle gegevens en materialen die u ons door middel van deze website of in verband daarmee toestuurt, worden onmiddellijk het eigendom van FREDS SWIM ACADEMY Benelux
en zal als niet-vertrouwelijk behandeld worden. U staat ervoor in dat het gebruik ervan ons geen inbreuk oplevert voor rechten van derden. Het staat ons vrij om deze gegevens en materialen naar eigen inzicht te gebruiken of te bewerken zonder dat daar een verplichting tegenoverstaat. 
 
Privacy
De persoonsgegevens die u ons toestuurt via deze website worden door ons bijgehouden en uitsluitend gebruikt om uw bestellingen te verwerken en om onze dienstverlening en de inhoud van deze website te verbeteren. Uw gegevens worden niet verkocht aan derden.
 
Juridisch
U aanvaardt dat Nederlandse recht van toepassing is en dat de rechtbank in 's-Hertogenbosch exclusief bevoegd is bij een geschil dat voortvloeit, verband houdt of samenhangt met het gebruik en de inhoud van deze site. De Nederlandse tekst van deze gebruiksvoorwaarden is bindend.
 
Inhoud:
Algemene Voorwaarden Artikel 1 tot en met 16
Aanvullend Productaansprakelijkheid
Aanvullende Betalingsinformatie
Aanvullende Garantie, Service en Klachten informatie
Aanvullende Verzend en administratie kosten informatie 
Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 
  
 Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
FREDS SWIM ACADEMY Benelux
SWIMTRAINER “Classic” and Swimming Supplies
Dijkstraat 66, 5554 PS Valkenswaard,The Netherlands
 
T:  +31 (0)6 245 79 235
F:  +31 (0)8 483 76 716
E:  Benelux@swimtrainer.com
W: www.swimtrainer.com
W: www.swimtrainer.nl
 
Bank account:1049.15.498
IBAN: NL35.RABO.0104915498
BIC-SWIFT: RABONL2U
VAT: NL 14.27.98.125.B01
Chamber of Commerce in Eindhoven: 17.27.93.48

Importeur gegevens:
FREDS SWIM ACADEMY GmbH
Josef-Kronthaler-Str. 14
D - 86157 Augsburg
Germany
Fon +49 (0) 821 579242
Fax +49 (0) 821 596719
E-mail: office@freds-swim-academy.com
www.freds-swim-academy.com
UID-Nummer: DE 245 866 540
Amtsgericht Augsburg HRB 21414
Geschäftsführer: Michaela Warmuth-Rüd & Jürgen Rüd
 
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 
Artikel 4 - Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

- de prijs inclusief belastingen;
- de eventuele kosten van aflevering;
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
- de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
- indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
- de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
- de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
- de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten. 
 
Artikel 5 - De overeenkomst
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 
Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 
Artikel 6 - Herroepingrecht bij levering van producten
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
De SWIMTRAINER “Classic” kan alleen ongeopend en niet gebruikt geretourneerd worden.
Alle producten die geretourneerd worden, dienen in de originele staat en verpakking te zijn, zodat deze producten te allen tijde als zijnde nieuw verkocht kunnen worden. 
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
U (lees klant) heeft het recht uw bestelling tot 14 (kalender)dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd binnen 14 dagen mits u de artikelen in goede staat retourneert. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden binnen 14 dagen na aanmelding van het retour. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via benelux@swimtrainer.nl. Wij (FREDS SWIM ACADEMY) zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten.
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingrecht
Indien de consument niet over een herroepingrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 
Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen. 
Artikel 9 - De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. 
Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand. 
Artikel 11 - Levering en uitvoering
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
Artikel 12 - Duurtransacties
De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen. 
Artikel 13 - Betaling
Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 
Artikel 14 - Klachtenregeling
De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 Artikel 15 - Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
Artikel 16  Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Prijzen en artikelinformatie onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of zetfouten (prijs, tekstueel) 
Productaansprakelijkheid
1. Productaansprakelijkheid : Een producent is aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door een gebrek in zijn product. De producent is de fabrikant van het product of degene die zich als producent voordoet omdat zijn naam of merk op het product staat. Als het product buiten de EG is geproduceerd, geldt degene die het product in de EG importeert als producent. Dit is geregeld in de Wet productaansprakelijkheid, die geldt voor roerende zaken van na 1 november 1990. Het gaat hierbij alleen om tastbare producten, niet om diensten. FREDS SWIM ACADEMY Benelux  importeert geen goederen buiten de EG en is dus nimmer productaansprakelijk en aansprakelijk voor gevolgschade en gebrek.
2. . FREDS SWIM ACADEMY Benelux is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat FREDS SWIM ACADEMY Benelux is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. FREDS SWIM ACADEMY Benelux is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie
Mocht u een beroep doen op productaansprakelijkheid dan verzoekt FREDS SWIM ACADEMY Benelux, dat u direct contact opneemt met de importeur:
FREDS SWIM ACADEMY GmbH
Josef-Kronthaler-Str. 14
D - 86157 Augsburg
Germany
Fon +49 (0) 821 579242
Fax +49 (0) 821 596719
E-mail: office@freds-swim-academy.com
www.freds-swim-academy.com
UID-Nummer: DE 245 866 540
Amtsgericht Augsburg HRB 21414
Geschäftsführer: Michaela Warmuth-Rüd & Jürgen Rüd 
 
Betaling

Overmaken via de bank
Na het plaatsen van uw order ontvangt u per email een factuur, gelieve deze te controleren op fouten en ons daarvan te informeren. Vervolgens stort u het totaalbedrag inclusief verzendkosten over naar FREDS SWIM ACADEMY Benelux . Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd. U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op onze bankrekening, RABO 1049.15.498 ten name van FREDS SWIM ACADEMY Benelux  te Valkenswaard. Vergeet niet bij het overmaken uw factuur en order nummer te vermelden. Of u gebruikt eventuele andere betalingsmogelijkheden die door FREDS SWIM ACADEMY Benelux wordt aangeboden.
 
Garantie, service en klachten
FREDS SWIM ACADEMY Benelux  streeft naar een optimale kwaliteit van de artikelen en een optimale verzending hiervan. Het kan natuurlijk incidenteel voorkomen, dat een pakket niet juist is afgeleverd, beschadigd is of gebreken vertoont. Hiertoe heeft FREDS SWIM ACADEMY Benelux  een klachten afhandeling procedure ontwikkeld, om u zo spoedig mogelijk te helpen en van dienst te zijn.

Indien er sprake is van een terechte retourzending kunt u contact opnemen met FREDS SWIM ACADEMY Benelux , bij voorkeur per email (Benelux@swimtrainer.com) met uw ordernummer, factuurnummer, datum aankoop, klachtomschrijving en evt. een afbeelding. Wij streven om binnen 24 uur u te berichten, hoe te handelen.

Indien akkoord voor retour geldt de volgende procedure:
• U stuurt zelf uw product terug via TNT Post voorzien van een kopie factuur, bij geen kopie factuur kunnen wij u klacht niet verwerken, en kan het product op uw kosten weer teruggestuurd worden of kosteloos vernietig worden door FREDS SWIM ACADEMY Benelux .
• U betaalt in eerste instantie de portokosten zelf.
• Bij ontvangst zal onze technische dienst het product beoordelen.
• Indien er sprake is van een terechte klacht en u dus onder de garantievoorwaarden valt zullen wij gelijk de porto kosten crediteren.
• Vervolgens zullen wij of het product (laten) repareren of u krijgt een nieuw exemplaar thuisgestuurd.
• We streven ernaar indien mogelijk met ca 1 week het probleem verholpen te hebben.
• Voeg naast kopie factuur, altijd een briefje bij met uw bestelnummer, reden van de klacht, naam, adres, woonplaats en uw bankrekeningnummer.

De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Hiervoor dient u vanzelfsprekend uw aankoopbewijs/factuur te overleggen. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt. Op al onze producten geldt een garantietermijn van 1 jaar tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Raadpleeg de documentatie bij het product voor informatie over de garantie van de fabrikant. FREDS SWIM ACADEMY Benelux  kan hierin voor u bemiddelen.

Verzend & Administratiekosten
FREDS SWIM ACADEMY Benelux  verzend de producten in Nederland via GLS of een andere vervoerder en voor België en Luxemburg via TNT Post of een andere vervoerder.
De algemene verzend & administratiekosten Benelux
Nederland:

Pakket mag maximaal 80cm x 40cm zijn.
0 – 10 Kilo
Aflevering binnen 2 a 3 werkdagen
€ 5,00 inclusief BTW 
 Toeslagen:

Voor verzendingen naar de Waddeneilanden geldt een dubbel tarief, dus 2x de verzendkosten.

België & Luxemburg:
Pakket  0 – 500 Gram is € 8,50
Pakket 500 – 2000 Gram is € 14,50

Mocht u vragen hebben over verzendkosten, aarzelt u niet om contact op te nemen met FREDS SWIM ACADEMY Benelux : benelux@swimtrainer.com


 
 
 

 
    24-09-2020 17:52